logo

Zasiłek pogrzebowy


Zasiłek pogrzebowy (ZUS).

Komu przysługuje: zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu (z reguły jest to osoba z rodziny zmarłego lub osoba mu bliska). W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby – proporcjonalnie do poniesionych przez nie kosztów pogrzebu.
UWAGA ! Wysokość poniesionych kosztów pogrzebu nie ma żadnego wpływu na wysokość zasiłku pogrzebowego. Jest on wypłacany w z góry określonej kwocie (patrz: Wysokość zasiłku), która może być mniejsza, równa lub wyższa od faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu.
UWAGA ! Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje nie tylko osobie z rodziny zmarłego, ale także osobie mu obcej, pracodawcy zmarłego, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi lub kościołowi, jeżeli sfinansowali pogrzeb zmarłego. W takim przypadku ZUS zwraca rzeczywiście poniesione koszty pogrzebu, nie więcej jednak niż 4.000,00 złotych (patrz: Wysokość zasiłku).
UWAGA ! Zasiłek pogrzebowy należy się także za symboliczny pogrzeb (np. pochowanie w urnie rzeczy osobistych zmarłego lub jego kosmyka włosów). Ma on zazwyczaj miejsce wówczas, gdy osoba zginęła w górach, na morzu, w czasie katastrofy lub przeznaczyła swoje ciało (po śmierci) na cele naukowe (wyrok Sądu Najwyższego – sygn. akt I UPZ 5/10).

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

Pełna informacja o zasiłku pogrzebowym

 • emeryta lub rencisty,

 • osoby ubezpieczonej,

 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,

 • członka rodziny osoby ubezpieczonej,

 • członka rodziny emeryta lub rencisty. Członkami rodziny są:

  • rodzice, ojczym, macocha, osoby przysposabiające,

  • małżonek,

  • rodzeństwo,

  • dzieci własne,

  • dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

  • dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości (także w ramach rodziny zastępczej),

  • wnuki.

Wysokość zasiłku: od dnia 1 marca 2011 roku wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4.000,00 złotych.
UWAGA ! Wysokość poniesionych kosztów pogrzebu nie ma żadnego wpływu na wysokość zasiłku pogrzebowego. Jest on wypłacany w ww. kwocie, która może być mniejsza, równa lub wyższa od faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu.

Kto wypłaca: zasiłek pogrzebowy wypłaca oddział ZUS.

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku: prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek pogrzebowy. Jeżeli zgłoszenie wniosku w ww. terminie nie było możliwe z powodu późniejszego: odnalezienia zwłok, zidentyfikowania osoby zmarłej lub innych przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej do zasiłku, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu (wówczas osoba ubiegająca się o zasiłek musi udowodnić przed ZUS brak możliwości zgłoszenia wniosku w podstawowym terminie, czyli w ciągu roku od dnia śmierci bliskiej osoby, przedkładając odpowiedni dokument – może to być: zaświadczenie policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy, który będzie potwierdzał, że zaszły okoliczności, które uniemożliwiły terminowe zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy).

Wymagane dokumenty: Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy we właściwym oddziale ZUS złożyć następujące dokumenty:

 • skrócony odpis aktu zgonu,

 • oryginały rachunków dotyczących poniesionych kosztów pogrzebu,

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego na druku ZUS Z-12 (druk do pobrania ze strony ZUS: www.zus.pl/formularze (kolumna druga, wiersz trzeci od góry),

 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (np. dowód osobisty, skrócone odpisy aktów stanu cywilnego – w Warszawie wykaz aktów stanu cywilnego znajdujących się
  w Wydziale Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego m. st. Warszawy można znaleźć na stronie: www.usc.um.warszawa.pl/nasze-księgi/Załączniki 1 (księgi przechowywane w Wydziale Archiwum),

 • w razie późniejszego odnalezienia zwłok (patrz: Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku) zamiast skróconego odpisu aktu zgonu należy przedstawić odpis zupełny aktu zgonu albo zaświadczenie policji lub prokuratury.

Więcej informacji: o zasiłku pogrzebowym znaleźć można na stronie ZUS:
www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Zasiłek pogrzebowy.