logo

Ekwiwalent pieniężny dla kolejarzy

Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych (ZUS).

Komu przysługuje: ekwiwalent pienieżny przysługuje byłym pracownikom kolejowym na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz.948 z późn. zm.).

Wysokość ekwiwalentu: na podstawie ww. przepisów byłym pracownikom kolejowym, którym przysługiwało prawo do tego deputatu w zatrudnieniu, z tytułu którego powstało prawo do emerytury, wypłacany jest ekwiwalent pieniężny za deputat w ilości 1800 kg węgla kamiennego rocznie. Za podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przyjmuje się przeciętną średnioroczną cenę detaliczną 1000 kg węgla kamiennego z roku poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być wypłacany, ogłoszoną przez Prezesa GUS w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski". Na 2012 rok średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego wynosi 777,61 zł. Oznacza to, że ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych wynosi 116,64 zł (brutto) miesięcznie.

Kto wypłaca: deputat węglowy w formie ekwiwalentu pieniężnego wypłaca oddział ZUS.

Więcej informacji: o ekwiwalencie pieniężnym dla byłych pracowników kolejowych można znaleźć na stronie ZUS:
www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia.