logo

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny (ZUS).


Komu przysługuje: dla osób, które ukończyły 75 lat jest przyznawany z urzędu (wypłaca go oddział ZUS); dla pozostałych osób (m.in. dla inwalidów wojennych) przysługuje pod warunkiem, ze zostały uznane za całkowicie niezdolne do: pracy oraz samodzielnej egzystencji (przez lekarza orzecznika ZUS).
 

UWAGA ! Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzyma osoba, która przez co najmniej połowę każdego miesiąca przebywa w zakładzie opiekuńczym.

Kto wypłaca: dodatek pielęgnacyjny wypłaca oddział ZUS.

Pełna informacja o dodatku pielęgnacyjnym

Wysokość dodatku: od dnia 1 marca 2012 roku miesięczna wysokość dodatku pielęgnacyjnego dla:

  • inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi 293,57 zł (brutto, tzn. że kwota po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy - będzie niższa),

  • dla pozostałych osób wynosi 195,67 zł (brutto).

UWAGA ! Wysokość dodatku pielęgnacyjnego podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku.
ZAPAMIĘTAJ ! Osoba, której należy się dodatek pielęgnacyjny (wypłacany przez ZUS) i zasiłek pielęgnacyjny (wypłacany przez gminę) musi sama wybrać, które ze świadczeń chce otrzymywać. Powinna też dopilnować, żeby nie wypłacono jej i zasiłku i dodatku – bo jeśli tego nie zrobi, będzie zmuszona zwrócić pieniądze.

Więcej informacji: o dodatku pielęgnacyjnym można znaleźć na stronie ZUS:
www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny (gmina).

Komu przysługuje: zasiłek pielegnacyjny jest przyznawany osobom, które nie mogą sobie same poradzić z codziennymi czynnościami albo z powodu wieku lub choroby przychodzi im to z trudem. Uprawnionymi do jego otrzymania są m.in.

Pełna informacja o zasiłku pielęgnacyjnym

  • osoby, które ukończyły 75 lat,

  • osoby starsze, u których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności,

  • osoby starsze o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli ich niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia.

UWAGA ! Zasiłku pielęgnacyjnego nie może dostać m.in. osoba starsza niepełnosprawna mieszkająca w instytucji, która zapewnia jej całodobową opiekę lub utrzymanie.

Wysokość zasiłku: zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153,00 zł (brutto) miesięcznie. Przysługuje bezterminowo albo do czasu ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Kto wypłaca: zasiłek pielęgnacyjny wypłaca gmina.

Wymagane dokumenty: aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Jakie inne dokumenty są jeszcze wymagane – należy dowiedzieć się w urzędzie gminy.

ZAPAMIĘTAJ ! Osoba, której należy się zasiłek pielęgnacyjny (wypłacany przez gminę) i dodatek pielęgnacyjny (wypłacany przez ZUS) musi sama wybrać, które ze świadczeń chce otrzymywać. Powinna też dopilnować, żeby nie wypłacono jej i zasiłku i dodatku – bo jeśli tego nie zrobi, będzie zmuszona zwrócić pieniądze.